بازدید: 106

افزایش سودآوری 271 درصدی شرکتی سیمانی به دلایل افزایش نرخ فروش و حجم فروش

منبع : تابناک کد خبر: 3570
در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه می باشد.
کدال مخفف سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران که تمام اطلاعات با اهمیت و صورتهای مالی میان دوره ای و پایان سال مالی شرکت ها را طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می کنند.این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان داخلی  و هم استفاده کنندگان خارجی بسیار قابل اهمیت است چون وضعیت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را منتشر می کند.

به گزارش تابناک اقتصادی،خلاصه ای مختصری از اطلاعیه های منتشره شده در سامانه کدال از زمان آخرین گزارش خبرگزاری تا 1395/08/30 : نماد:سشمال(شرکت سيمان شمال): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 826,978 میلیون ریال مبلغ 174 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هرسهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 6 ماهه 84% مبلغ 147 ریال می باشد. نماد: سکارون(شرکت سیمان کارون):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 208,833 میلیون ریال مبلغ 293 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هرسهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و شناسایی 136 ریال زیان در 6 ماهه. نماد: وغدیر(شرکت سرمایه گذاری غدیر): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/06/31 (اصلاحیه) با سرمایه 72,000,000 میلیون ریال مبلغ 219 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی 8% و پوشش 9 ماهه 26% مبلغ 57 ریال می باشد. نماد: وغدیر(شرکت سرمایه گذاری غدیر):اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30  (حسابرسی نشده)   
با سرمایه 72,000,000 میلیون ریال مبلغ 205 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل منفی 6% روبرو شده است. نماد: سهگمت(شرکت سیمان هگمتان):پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/10/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/07/30  با سرمایه 502,900 میلیون ریال مبلغ 171 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
سود هر سهم نسبت به گزارش قبل با تعدیل مثبت 2% و شناسایی 120 ریال زیان در 9 ماهه. نماد:کسرام(شرکت پارس سرام): این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 115 ریال زیان محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل  20% کاهش داشته است.این شرکت براساس عملکرد  12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1395/06/30 را 88% پوشش داده است

نماد:فنوال(شرکت  گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم):  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به1395/06/31 با سرمایه 678,347 میلیون ریال مبلغ 55 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هرسهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 6 ماهه 33% مبلغ 18ریال می باشد. نماد: ثرود(شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود):این شرکت در دوره  12 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 101 ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 71%افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به 1395/06/31 را 77% پوشش داده است

نماد: سکرما(شرکت گروه صنایع سیمان کرمان): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)  با سرمایه 660,960 میلیون ریال مبلغ 450 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل منفی 4% روبرو شده است. نماد: ثاباد(شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)   دوره منتهی به 1395/06/31 با سرمایه 240,000 میلیون ریال مبلغ 157 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هرسهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 6 ماهه 2% مبلغ 3 ریال می باشد. نماد: کفپارس(شرکت فرآورده هاي نسوز پارس):  اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30  (حسابرسی نشده) با سرمایه 100,000 میلیون ریال مبلغ 71 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 20% روبرو شده است.      نماد: ثمسکن(شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاری مسکن)): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)  با سرمایه 5,500,000 میلیون ریال مبلغ 98 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
 سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 2% روبرو شده است.     نماد: پکویر(شرکت کویر تایر): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده) با سرمایه 700,000 میلیون ریال مبلغ 742 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 13% روبرو شده است.   نماد: ذوب(شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان):این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 482 ریال زیان شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% کاهش داشته است.این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 95/12/30 به ازای هر سهم 7 ریال سود اعلام کرده است.
 نماد:زنگان(شرکت  صنعت روي زنگان): این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 49% افت داشته است.این شرکت براساس عملکرد واقعی 6  ماهه پیش بینی سال مالی منتهی به 95/12/30 را 36% پوشش داده است. نماد: قاسم(شرکت قاسم ایران): این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 173 ریال زیان شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 861% افزایش داشته است.این شرکت برای سال مالی منتهی به 95/12/30 به ازای هر سهم 30 ریال سود پیش بینی کرده است.
 نماد: ساربیل(شرکت سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر)): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)با سرمایه 140,000 میلیون ریال مبلغ 1,002 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد
سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 271% روبرو شده است. افزایش نرخ فروش 18 درصدی و افزایش حجم فروش 8 درصدی دلایل این تعدیل مثبت چشمگیر می باشد.  نماد:غدام(شرکت خوراک دام پارس): اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)     
با سرمایه 60,000 میلیون ریال مبلغ 94 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. سود هر سهم نسبت به آخرین پیش بینی سال مالی قبل با تعدیل مثبت 114% روبرو شده است.  نماد: ثالوند(شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 دوره 12 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/06/31  با سرمایه 300,000 میلیون ریال مبلغ 294 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم نسبت به گزارش قبل بدون تغییر و پوشش 12 ماهه 92% مبلغ 270 ریال می باشد. 

   
  

    
  

    


 

  
 


 
   
 
 

افزایش سودآوری 271 درصدی شرکتی سیمانی به دلایل افزایش نرخ فروش و حجم فروش
:
امتیاز : 5.0 تعداد رای : 132

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها

گزارشگر و مستندساز آمریکایی به شبکه ۴ می‌آید

گزارشگر و مستندساز آمریکایی به شبکه ۴ می‌آید

مس سونگون ۰ - ناگویا اوشنز ژاپن ۰/ گزارش لحظه به لحظه

مس سونگون ۰ - ناگویا اوشنز ژاپن ۰/ گزارش لحظه به لحظه

گزارش تمرین پرسپولیس در خیریه عمل/ برنامه ویژه سیدی برای گلرها

گزارش تمرین پرسپولیس در خیریه عمل/ برنامه ویژه سیدی برای گلرها

تعیین نحوه رسیدگی به گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه

تعیین نحوه رسیدگی به گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه

گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه تامین و توزیع قیر رایگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه تامین و توزیع قیر رایگان

گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان

گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان

گزارش توئیتری وزیر خارجه از کویت / ظریف: دیپلماسی فعال ما ادامه دارد

گزارش توئیتری وزیر خارجه از کویت / ظریف: دیپلماسی فعال ما ادامه دارد

تیم ملی والیبال بانوان ایران ۰ - کره جنوبی ۲ / گزارش لحظه به لحظه

تیم ملی والیبال بانوان ایران ۰ - کره جنوبی ۲ / گزارش لحظه به لحظه