بازدید: 15

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

منبع : سایت خبری پول نیوز کد خبر: 2055806
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استناد تبصره ذيل بند الف ماده ۸ آئين نامه معاملات شركت و مصوبه هيئت مديره مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ ، در نظر دارد "ضايعات سالن سابق پينت بال و انبار سيمان واقع در مجموعه انقلاب را ازطريق تشريفات قانونی مزايده به اشخاص حقيقی ياحقوقی واجدالشرايط اقدام نمايد.
نام شخص حقوقی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 
 
 
کد فراخوان
۳,۲۱۵,۱۸۰ - سه ميليون و دويست و پانزده هزار و صد و هشتاد
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ - سی ام شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۵ - پنج
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
مزايده
 
حوزه فعالیت فراخوان
  ساير

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ پيروزي۳۰شهريور۹۸ وخبرورزشي۳۱شهريور۹۸
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ - سی ام شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۴ / ۷ / ۱۳۹۸ - چهاردهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۳ / ۷ / ۱۳۹۸ - سيزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۳ / ۷ / ۱۳۹۸ - سوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ - چهاردهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
فروش اقلام ضايعاتی ناشی از تخريب سالن پينت بال و انبار سيمان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 
محل دریافت اسناد
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی ، مجموعه ورزشی انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمايه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
« آگهی مزايده عمومی »

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به استناد تبصره ذيل بند الف ماده ۸ آئين نامه معاملات شركت و مصوبه هيئت مديره مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ ، در نظر دارد "ضايعات سالن سابق پينت بال و انبار سيمان واقع در مجموعه انقلاب را ازطريق تشريفات قانونی مزايده به اشخاص حقيقی ياحقوقی واجدالشرايط اقدام نمايد.
۱-نام و نشانی مزايده گذار شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:۲۳۰۷۹۱۵۷
۲- موضوع مزايده : مزايده فروش اقلام ضايعاتی ناشی از تخريب سالن پينت بال و انبار سيمان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
۳- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مزايده: مبلغ تضمين شركت در مزايده : ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ (هشتادو پنج ميليون ) ريال به صورت يکی از موارد ذيل:
الف. ضمانتنامه بانكی معتبر
ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانك مركزی به نام تمركز وجوه سپرده هزينه ای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
(مشخصات شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور: كد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)
۴- محل و ساعت بازديد: استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی انقلاب در ساعات اداري
۵-زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداری از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۳
۶-آدرس دريافت اسناد: تهران، خيابان وليعصر، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی ، مجموعه ورزشی انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمايه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری.
۷- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده : واريز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰(يک ميليون ) ريال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمايشگاه ، بنام شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور.
۸- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : تهران، خيابان وليعصر، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی ، مجموعه ورزشی انقلاب، دفتر معاونت جذب سرمايه و مشارکتهای مردمی،واحد امور قراردادهای جاری
۹- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها : ساعت ۱۴بعدازظهر روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۳می باشد.
۱۰- زمان بازگشايی پاكات: پيشنهاد های واصله در ساعت ۱۱:۱۵ روز يکشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۴ دركميسيون مزايده در مجموعه ورزشی انقلاب (تالار نصرت ) باز و خوانده می شود. لازم به يادآوری است كه پاكت (ج) شركت هايی بازگشايی خواهد شد كه تمامی شرايط مندرج در اين آگهی را احراز نمايند و در صورت عدم تحقق هر كدام از شرايط الزامی قيد شده در شرايط موصوف، مزايده گر از ادامه روند مزايده خارج خواهد شد. به پيشنهادهای فاقد امضا و مشروط و مخدوش و پيشنهادهای كه بعد از موعد مقرر در بند ۷ آگهی مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .
*بازگشايی پاكتها با پيشنهاد بيش از يک مزايده گر انجام خواهد شد.
*هزينه آگهی بر عهده برنده مزايده است.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
:
امتیاز : 3.5 تعداد رای : 10

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها