بازدید: 20

تغییر محاسبه هزینه استهلاک به سود کدام شرکت ها خواهد شد؟

ظاهرا بر مبنای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه هزینه استهلاک شرکت های تولیدی خصوصا فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی تغییر کرده که نتیجه آن، افزایش سوددهی این شرکت ها خواهد بود.
روز نو :
هزینه استهلاک دارایی از اجزا مهم اخذ مالیات از واحدهای تولیدی می باشد که بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، جدول 25 گروهی دارایی های استهلاک پذیر تغییر کرده است. بر اساس ماده 2 بخشنامه وزیر اقتصاد، درﻣﻮرد دارایی هایی ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ می شوﻧﺪ، ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن داراﻳﻲ و ﻳﺎ دارایی ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن، ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. چنانچه ارزش ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ دارایی ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ارزش دﻓﺘﺮی داراﻳﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮک درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. همچنین بر اساس ماده 12، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ داراﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ایجاد ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ماده 19 بخشنامه مذکور تاکید دارد، ﻣﻮﺳﺴﺎت مجاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﺧ ﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﺟﺪول 25 گروهی ﻣﺴتهلک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ این که ﻓﻬﺮﺳﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻬﻼک آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﻘﻀﺎی مهلت ﺗﺴلیم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋملکرد ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ داراﻳﻲ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
طالبی رییس حسابداری شرکت گروه صنعتی بارز در گفتگو با بورس24 در این راستا بیان کرد: این بخشنامه بیشتر بر روی صورت های مالی شرکت های تازه تاسیس اثر دارد و با توجه به این که شرکت های بورسی عموما دارای قدمت هستند، بابت این بخشنامه تعدیلی نخواهند داشت. 
وی در ادامه افزود: بودجه سال مالی 96، به زودی آماده و منتشر خواهد شد. با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، بودجه محتاطانه پیش بینی خواهد شد؛ ولی احتمالا سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده، بیش از سود سال جاری در بودجه پیش بینی خواهد گردید.
سروش نامدارپور مدیر مالی شرکت گلتاش در خصوص بخشنامه اخیر عنوان کرد: بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، هیچ تاثیری بر EPS شگل نخواهد داشت.


تغییر محاسبه هزینه استهلاک به سود کدام شرکت ها خواهد شد؟
:
امتیاز : 4.2 تعداد رای : 13

پربازدیدترین اخبار

همراهان

گزارش ها