بازدید: 29

فروش کودکان زیر ذره بین قانون

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1329531
سلامت نیوز:زير پوست شهر د ر لابه لاي كوچه پس كوچه هاي فراموش شد ه شهر، سال ها پيش آسيب هاي اجتماعي به صورت مخفي رشد ونمو يافته و د ر سايه ناد يد ه گرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيد ه شد ند و معضلات جد ي را براي جامعه امروز رقم

سلامت نیوز:زير پوست شهر د ر لابه لاي كوچه پس كوچه هاي فراموش شد ه شهر، سال ها پيش آسيب هاي اجتماعي به صورت مخفي رشد ونمو يافته و د ر سايه ناد يد ه گرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيد ه شد ند و معضلات جد ي را براي جامعه امروز رقم زد ند .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،شايد زماني افراد با د يد ن صحنه مرد ي كه د ر كنار خيابان د ر بستري از كارتن با لباس هاي مند رس خوابيد ه ناراحت شد ه و د ر نهايت نيز با كمك كرد ن به وي سعي د اشتند جامعه، شاهد چنين منظره هايي نباشد اما امروز با گسترش آسيب هاي اجتماعي و به د ليل عد م ارائه راهكارهاي د رست و اصولي براي از بين برد ن آن ها، زنان و كود كان هم د رگير اين آسيب ها شد ه و حال شاهد زناني معتاد و بي سرپناهي هستيم كه د ر كنار خيابان ها روز و شب مي گذرانند .

د ر نهايت نيزماحصل ازد واج اين زنان و مرد ان منجر به تولد كود كاني مي شود كه از همان د وران جنيني به اعتياد مبتلا هستند . هرچند د ر بسياري از موارد هد ف از به د نيا آورد ن اين كود كان فروختن آن ها د ر ازاي مبالغي نه چند ان زياد به افراد ي است كه صاحب فرزند نمي شوند و زحمت اين خريد وفروش هم بر عهد ه د لالان و واسطه هايي است كه اين افراد را به يكد يگر معرفي كرد ه و د ر نهايت نيز سود كلاني عايد شان مي شود .

فقر اقتصاد ي و فرهنگي، مهم ترين عوامل كود ك فروشي

كود ک فروشی، یکی از تلخ ترين پد يد ه هايي است که به د لیل فقر اقتصاد ی و فرهنگی د ر جامعه امروز شكل مي گيرد . اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کود ک به عنوان کسی که ناتوان از د فاع از حقوق خود است د ر معرض تهد ید قرار می گیرد . خريد و فروش كود كان د ر حالي تبد يل به معضلي جد ي براي جامعه شد ه است كه قانون گذار د ﺭ ﻣﺎد ﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره کشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ،

ناد ید ه گرفتن عمد ی سلامت و بهد اشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ﺭﺍ د ﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ د ﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ و برحسب ماد ه یک این قانون:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسید ه اند از حمایت های قانونی مذکور د ر این قانون بهره مند می شوند ».

هرچند با وجود تاكيد قانون گذار بر رعايت حقوق كود كان اما اين موجود ات نازنين گرفتار آسيب ها و معضلات گوناگوني هستند .كود كان كار، ازد واج كود كان، خشونت و كود ك آزاري و... از جمله موارد ي است كه حقوق كود كان را با چالش هاي جد ي مواجه كرد ه كه به واسطه آن ها برخي از كود كان صد مات جبران ناپذيري را متحمل شد ه اند .

خشونت عليه كود كان، كود ك آزاري،تعرض و تجاوز به كود كان از جمله موارد ي هستند كه بارها اخبار آن ها از طريق رسانه ها به گوش عموم مرد م رسيد ه و نگراني افكار عمومي را به همراه د اشته اما اين سوال مطرح است،كود كان به عنوان قشري آسيب پذير كه مورد حمايت قوانين د اخلي و بين المللي قرار د ارند د ر كشورما د ر بسياري از موارد حقوق شان به راحتي نقض مي شود ؟

رد پای زنان کارتن خواب و معتاد به مواد مخد ر د رفروش كود كان

د ر خريد وفروش كود كان و نوزد ان به راحتي مي توان رد پای زنان کارتن خواب، معتاد به مواد مخد ر و قربانی آسیب های اجتماعی را مشاهد ه كرد که به جهت مشکلات ناشی از شرایط بغرنج اقتصاد ي و ضعف فرهنگي، جنین خود را يا قبل از وضع حمل يا پس از آن به افراد فاقد صلاحیت و د لالان مي فروشند و این خلایق معصوم که نقشی د ر سرنوشت خود ند ارند د ر معرض آسیب های متعد د اجتماعی قرار می گیرند؛ به طوري كه اغلب آن ها د ر د ام باند های سود جوی متکد یان گرفتار مي شوند يا اينكه مورد سوء استفاد ه هاي جنسي قرار مي گيرند .با افزايش و علني شد ن آسيب ها و معضلات اجتماعي د ر اين سال ها و همچنين افزايش اعتياد د ر ميان زنان و مرد ان و كارتن خوابي آن ها، فروش نوزاد ان نيز وسعت بيشتري گرفت و برخي از زنان معتاد براي تهيه مخارج اعتياد شان،

نوزاد يا كود ك خود را به د لالان و واسطه ها مي فروشند . هرچند برخي از خانواد ه هاي فاقد فرزند كه سال ها د ر آرزوي د اشتن فرزند هستند نيز به د ليل طولاني بود ن و برخي از شرايط فرزند خواند گي از مشتريان اين افراد هستند و گرفتن كود ك از اين طريق را به رفت و آمد ها و شرايط د ست و پاگير بهزيستي ترجيح مي د هند .

به عبارت د يگر بسیاری از زوج های نابارور ترجیح می د هند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش های غیرقانونی کود ک یا نوزاد ی را برای سرپرستی انتخاب کنند و اینجاست که واسطه ها و د لال ها به نان و نوایی می رسند . گفته می شود متقاضیان د ر بهترین شرایط حد اقل بین ٢٠ تا ٢٢ماه باید د ر نوبت باشند .

از سوی د یگر فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی های بین بخشی سازمان بهزیستی، اد اره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز د رمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی قانونی و... است که همه این مسائل موجب می شوند فرآیند فرزند پذیری برای متقاضیان زمانبر شود .

نقش پررنگ واسطه ها د ر خريد وفروش كود كان

رییس انجمن مد د کاران اجتماعی ایران د ر مورد رواج پد يد ه كود ك فروشي گفته است: «گرچه این پد ید ه به بحران تبد یل نشد ه اما نمی توان چشم ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پد ید ه ای ند اریم.اصلی ترین عامل خرید وفروش نوزاد ان، فقر و نیاز مالی خانواد ه است. نظام حمایت و تامين اجتماعی کشور به گونه ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند د اشته باشد و یکی از راه های تامین هزینه برای این گونه خانواد ه ها، خرید وفروش کود کان است».

سید حسن موسوی چلک همچنين با بيان اينكه نمی توان نقش واسطه ها و د لال ها را د ر خرید وفروش کود کان کتمان کرد ،خاطرنشان كرد ه است : « از آنجا که خرید وفروش نوزاد ان می تواند د رآمد هایی برای واسطه ها د اشته باشد ، د لال ها به این پد ید ه د امن می زنند . موضوع خرید وفروش نوزاد ان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بود ه اما گاهی آن را پررنگ تر مي بينيم. این مساله از آنجا که این کود کان برای اموري مانند تکد ی گری اجاره د اد ه شد ه و فروخته می شوند ، بغرنج و نگران کنند ه است».

اما با وجود جرم انگاري بسياري از رفتارها نسبت به كود كان توسط قانون گذاران، همچنان شاهد فروش كود كان يا نوزاد ان معصوم و بي گناه د ر جامعه هستيم و برخي از اين كود كان فقط به منظور كسب د رآمد پا به اين د نيا مي گذارند .

ماد ري معتاد كه جنين د اخل رحمش نيز با وي خمار و نشئه مي شود و معتاد به د نيا مي آيد كه غالبا نير حتي نمي تواند شكم خود را سير كند، مشخص است كه توانايي نگهد اري از كود ك خود را ند ارد ،

پس با تفكر فروش كود ك، بچه د ار شد ه تا با پول حاصل از فروختن اين موجود نازنين بتواند مد تي مخارج اعتياد خويش را تامين كند . هرچند گاهي نيز برخي از خانواد ه ها تنها به د ليل فقر و به د ليل اينكه نمي توانند از پس مخارج عضو تازه وارد برآيند، مجبور مي شوند پاره تن خود را د ر قبال پولي ناچيز به د يگران بسپارند .

ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪه طفلﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ هستند

اما به د ليل افزايش اخبار مبني بر خريد وفروش كود كان، اد اره کل حقوقی قوه قضايیه د ر نظر مشورتی د ر پاسخ اين سوال كه اگر پد ر ﻭ ﻣﺎد ﺭطفليﺑﺎ د ﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ د ﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد د ﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ د ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ طفل) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، د ﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ است ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرد ه است: ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ د ﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ؛بنابراين د ﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ د ﯾﮕﺮی است،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می شود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.د لالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزاد انی که ناخواسته یا نامشروع به د نیا می آیند، اقد ام به خرید و فروش آن ها می کنند . نوزاد فروشان د ر جامعه ما به چند گروه هد ف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد ، زوج های فقیر و د ختران فریب خورد ه تقسیم می شوند .

هر یک از این افراد برای فروش فرزند شان به تور د لالان و واسطه ها می افتند . برای مثال برخی از د ختران جوان فریب خورد ه چون برای سقط جنین به پزشک د سترسی ند ارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند ، روزهای نزد یک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند . د لالان به این د ختران پیشنهاد می کنند د ر ازای پرد اخت هزینه های بیمارستان، آنان را از د رد سرهای ناشی از بچه د ار شد ن خلاص کنند .

نبود نظارت، مسير را براي آسيب هاي اجتماعي فراهم كرد

جامعه د ر اين سال ها د رگير آسيب ها و معضلات جد ي شد ه كه اگر به موقع و د ر زمان خود توسط مسئولان راهكارهايي مناسب د ر مورد آن ها اند يشيد ه شد ه بود ، همان زمان د ر نطفه خفه شد ه بود ند . نبود نظارت و مد يريت صحيح د ر سال هاي گذشته، مسير را براي بسياري از آسيب هاي اجتماعي فراهم كرد تا امروز د رجامعه و خيابان ها نظاره گر افراد د رگير اين آسيب ها باشيم.

كود كان متكد ي، زباله گرد و كود كان كار كه د ر پياد ه روها و سرچهارراه ها به وضوح قابل رويت هستند و همه روزه به راحتي از كنار آن ها مي گذريم، امروز د ر معرض مخاطرات جد ي قرار د ارند كه نيازمند تد بيري از سوي مسئولان هستند .

اما اينكه چه زماني قرار است اين موجود ات بي گناه توسط متوليان امر د يد ه شد ه و خطراتي كه آن ها را تهد يد مي كند از سوي آنان حس شود ، موضوعي است كه سال ها مطرح است و به د غد غه اي اجتماعي تبد يل شد ه كه هنوز پاسخ روشني د ر مورد آن ارائه نشد ه است.


فروش کودکان زیر ذره بین قانون
:
امتیاز : 5.0 تعداد رای : 1

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش عملکرد مالی جشنواره جنجالی سینمای ایران اعلام شد

گزارش عملکرد مالی جشنواره جنجالی سینمای ایران اعلام شد

گزارش نشریه ایتالیایی درباره ایران و پاکستان

گزارش نشریه ایتالیایی درباره ایران و پاکستان

خطری که از بیخ گوش گزارشگر ورزشی رد شد +فیلم

خطری که از بیخ گوش گزارشگر ورزشی رد شد +فیلم

ماجرای حضور بهروز افخمی در یک برنامه ورزشی از زبان گزارشگر مطرح تلویزیون

ماجرای حضور بهروز افخمی در یک برنامه ورزشی از زبان گزارشگر مطرح تلویزیون

شفر: پارس‌جنوبی را باید با ۳ گل می‌بردیم/ با همه ارکان باشگاه ارتباط خوبی دارم/ گزارشگری که به رحمتی یا منتظری احترام نمی‌گذارد از ایران برود!

شفر: پارس‌جنوبی را باید با ۳ گل می‌بردیم/ با همه ارکان باشگاه ارتباط خوبی دارم/ گزارشگری که به رحمتی یا منتظری احترام نمی‌گذارد از ایران برود!

ارائه گزارش رئیس مجلس از سفر به چین و ژاپن

ارائه گزارش رئیس مجلس از سفر به چین و ژاپن