بازدید: 44

مستقل شدن کودک، چطور تشویقش کنیم؟

منبع : نی نی بان کد خبر: 1313008
فلی ممکن است حتی در یک سال و نیمگی ، به ماندن و بازی کردن در پارک، لااقل هر مرتبه برای مدت کوتاهی، علاقه و تمایل نشان دهد.
طفل در عین حال هم استقلال بیشتری بدست می آورد و هم تابعیت و وابستگی بیشتری بوالدین خود پیدا میکند.
این مطلب، ضد و نقیض بنظر میرسد . مادری از فرزند یک ساله خود شکایت دارد که : «هر وقت از اطاق خارج میشوم ، طفل گریه و شیون مینماید . این رفتار طفل بدان معنی نیست که او بدعادت شده است ، بلکه نشانه آن است که طفل در حال رشد و بزرگ شدن است و شدت وابستگی خودرا بمادر تشخیص میدهد. البته این رفتار طفل، ناراحت کننده است ولی علامت خوبی است.
اما طفل در همین سن و در همین مرحله از سیر تکاملی، در عین حال که بمادر خود وابستگی بیشتری پیدا مینماید، سعی میکند استقلال بیشتری برای خود بدست آورد و بتواند روی پای خود بند شود، چیزهای جدیدی کشف کند و با مردم غریبه و نامانوس ، بیشتر آشنائی و مراوده پیدا نماید.
برای نمونه، طفلی را که چهار دست و پا راه میرود و مادرش مشغول شستشوی ظروف در آشپزخانه است تحت نظر بگیرید و حرکاتش را تماشا کنید: مدتی با رضایت کامل با کاسه و کوزه بازی میکند ، سپس حوصله اش سر میرود و تصمیم می گیرد که برای تجسس و اکتشاف باطاق غذاخوری سری بزند، در آنجا زیر میز و صندلی ها میرود، خورد: نان با چیزهائی از این قبیل را پیدا میکند و بدهان مبگذارد سپس در کنار میز، سعی میکند خود را بحالت ایستاده در آورد تا بدستگیر؛ کشوی میز دسترسی یابد . بعد از مدتی مثل اینکه احساس تنهائی کند مجددا برفیق و مصاحبی احتیاج پیدا می نماید لذا فورا با چهار دست و پا بسوی آشپزخانه برای دیدن مادر خود بر میگردد . ملاحظه می کنید که گاهی انگیز استقلال طلبی در او بحد اعلی میرسد و زمانی محتاج امنیت و اطمینان خاطر است و هر یک از این دو را بنوبت ارضاء مینماید . بمرور زمان ، طفل در تجربیات و تجسسات خود ماهرتر و جسورتر میگردد. اما باز هم بمادر خود ، ولی نه چندان ، نیازمند است. در این مرحله طفل بپایه گذاری استقلال خود مشغول است ولی قسمتی از جرات و جسارت طفل بعلت آنست که بخوبی میداند که در موقع لزوم و احتیاج ، میتواند از امنیت کافی بر خوردار گردد و مادر بداد او برسد.
استقلال، از امنیت و آزادی بوجود می آید، من در این نکته تأکید دارم زیرا بعضی از مردم درست عکس آنرا عمل می کنند . این دسته از مردم کو شش دارند استقلال را باین طریق در طفل بوجود آورند که او را برای مدت مدیدی، تنها در اطاقی نگاهدارند، ولو اینکه طفل از تنهائی و نداشتن مصاحبی گریه و فریاد کند. من فکر میکنم اگر باین شدت و سختی با طفل رفتار شود طفل هرگز چیز مفیدی نخواهد آموخت.
بنابر این طفل در حدود یک سالگی، برسر یک دوراهی است و اگر به او فرصت داده شود ، بتدریج استقلال بیشتری بدست خواهد آورد، یعنی اجتماعی تر میشود و با مردم دیگر (اعم از بچه با بزرگی) معاشرت و جوشش وسازش بیشتری پیدا خواهد کرد و اعتماد بنفسش بیشتر خواهد شد اگر طغل شدیدة مقید و محدود شود و از سایر مردم مجزا گردد و عادت کند که فقط در کنار مادر خود باشد، بدون شک بمادرش وابستگی واتای شدیدی پیدا میکند، از مردم غریبه فرار میکند بیشتر در خود فرو میرود و بالنتیجه منزوی میگردد. پس چطور می توان طفل را به کسب استقلال تشویق کرد؟
وقتی طفل راه رفتن را یاد گرفته است ، در طی گزدشهای روزانه ، بگذارید از درشکهاش مدتی خارج شود. هرگز از کثیف شدنش ناراحت نشوید، زیرا او باید خود را کثیف و خاک آلود نماید. سعی کنید او را بمحلی ببرید که مجبور نشوید دائما دنبال او باشید و طفل بتواند در آنجا با اطفال دیگر آشنائی و آمیزش پیدا نماید. اگر او ته سیگاری را از زمین برداشت ، باید فورأ بشتابید و آن را از او بگیرید و چیز بهتر و جالب تری را در عوض باو نشان دهید. هرگز نباید اجازه دهید طفل شما خاک و شن را مشت مشت بخورد، زیرا معده و روده هایش را تحریک میکند و مریض میشود بعلاوه ممکن است تولید کرم امعاء نماید. اگر همه چیز را بدهان میگذارد، سعی کنید با دادن بک بیسکوئیت خشک و سفت با چیز تمیز دیگری که طفل جویدن آنرا دوست دارد، دهانش را مشغول سازید. نگاه داشتن دائمی طول کاملا توانا و سالمی در درشکه (کالسکه)، گرچه ممکن است او را از آسیب و صدمات احتمالی محفوظ دارد، ولی از رشد و نموش جلوگیری مینماید و پیشرفت تجربه و مهارتش را محدود خواهد ساخت . بعضی از والدین نیز در موقع گردش وخرید، کودکان خود را می بندند ولی بهرحال نباید کودک را برای مدت زیادی در یک محل محدود نمود.
 
وقتی طفل اصرار میکند، او را از پارک ( قفس بازی ) بیرون آورید
طفلی ممکن است حتی در یک سال و نیمگی ، به ماندن و بازی کردن در پارک ، لااقل هر مرتبه برای مدت کوتاهی ، علاقه و تمایل نشان دهد . در حالیکه طفل دیگر که ممکن است نه ماهه باشد، آنرا بمنزله زندان تلقی نماید . اکثر کودکان تا هنگام راه افتادن ، یعنی تا حدود پانزده ماهگی ، آنرا کاملا دوست دارند. بهر حال من توصیه میکنم هروقت طفل از ماندن و بازی کردن در پارک خسته میشود و اظهار ناراحتی و عدم رضایت میکند، او را بیرون آورید. البته مقصود من آن نیست که با اولین ناله و شکایتش اورا از آن خارج نمائید، زیرا اگر اسباب بازی جدید و با چیز جالبی برای بازی کردن بار بدهید ، ممکن است بتوانید طفل را تا ساعتی دیگر در پارک مشغول و راضی نگاهدارید ترک عادت نسبت به پارک مندرجا صورت می پذیرد. ابتدا، بعد از آنکه طفل ساعات متوالی در آن بازی کرد، از آن خسته میشود و حوصله اش این حالت بی میلی نسبت به پارک بیشتر می شود و ممکن است ماهها طول بکشد تا طفل با بازی کردن در آن مخالفت نماید. بهرحال، هر وقت از آن خسته میشود، بیرونش آورید.
با اشخاص غریبه آشنایش کنید
طبیعت طفل در این سن طوری است که نسبت باشخاص غریبه و نامانوس مشکوک است تا فرصتی بدست آورد و آنها را بشناسد . البته طفل بتدریج نزدیک تر و بالاخره رفیق میشود . طرز آشنا شدن طفل باشخص غریبه بطرق مختلفی است : ممکن است ابتدا کنار او بایستد و خیره خیره او را نگاه کند با موقرانه چیزی باو بدهد و بعد پس بگیرد و یا ممکن است چیزهای قابل حمل کوچکی را  به اتاق آورد و روی دامن شخص غریبه بریزد.
بسیاری از بزرگسالان این شعور را ندارند که هنگامیکه طفلی قد و بالای آنها را ورانداز می کند ، او را تنها و بحال خود بگذارند. این اشخاص بمحض دیدن طفل بسوی او میشتابند و مسلسل با او حرف میزنند ، لذا طفل هم برای حفاظت خود ناچار بدامن مادر پناه میبرد. در نتیجه مدت بیشتری طول میکشد تا طفل برای آشنا شدن و رفاقت با آنها جرأت پیدا کند . من خیال میکنم اگر مادر از همان ابتدا به مهمان خود مطلب را تذکر دهد ، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد ، مثلا بگوید که : «طفل از توجه فوری و سریع شما نسبت بار خیلی خجالت میکشد و اگر ما قدری با هم صحبت کنیم ، طفل زودتر با شما آشنا خواهد شد.)
هنگامیکه فرزند شما قادر براه رفتن شد ، مجال و فرصت کافی باو بدهید تا با اشخاص مختلف و غریبه آشنا شود و با آنها آمیزش و مراوده پیدا کند. در موقع خرید ، هفته ای . چند بار او را همراه خود بدکان بقالی ببرید . اگر ممکن باشد ، هر روز کودکان خودرا باماکنی ببرید که سایر اطفال کوچک نیز در آنجا بازی میکنند. البته هنوز نمیتواند با آنها همبازی شود ولی میل دارد آنها را تماشا نماید . اگر از حالا ببازی کردن در کنار آنها عادت کند، بموقع خود یعنی در دو سه سالگی برای بازیهای دسته جمعی آمادگی خواهد داشت اگر فرزند شما تا سه سالگی با بچه های دیگر آمیزش پیدا نکند، ماههای متمادی طول میکشد تا در آتیه فقط با آنها آشنا گردد.

مستقل شدن کودک، چطور تشویقش کنیم؟
:
امتیاز : 3.5 تعداد رای : 10
 • مستقل شدن کودک، چطور تشویقش کنیم؟


  فلی ممکن است حتی در یک سال و نیمگی ، به ماندن و بازی کردن در پارک، لااقل هر مرتبه برای مدت کوتاهی، علاقه و تمایل نشان دهد.
 • غذا نخوردن کودک، چطور تشویقش کنم؟


  پسرم خیلی بد غذاست و همش میخواد شیر خودم رو بخوره و من واقعا نمیدونم چیکار کنم، مجبورم ببرمش مهد کودک حالا موندم چکار کنم؟
 • کودک مودب من، تشویقش کنیم؟


  به فرزندان‌تان قوانین رفتاری حاکم بر خانواده‌تان را بگویید.
 • درس خوان شدن کودک، چگونه تشویقش کنیم؟


  اگر می خواهید فرزندتان در مدرسه برتری داشته باشد؟ استراتژی پرداخت پول را به عنوان جایزه به او کنار بگذارید.
 • تربیت کودک مستقل، چطور حمایتش کنم؟


  وقتی با کودکم به پارک می رویم تحت هیچ شرایطی حاضر به بازی با بچه ها نیست. این مواقع چه کنم؟
 • بازی کردن با بچه ها، چطور تشویقش کنم؟


  لحظات تنهایی برای همه مفید است حتی برای کودکان. وقتی آنها با خودشان بازی می کنند، می توانند علائق خود را شناخته و آنها را رشد دهند.
 • آمریکا باید یاد بگیرد چطور با دیگر ملت‌های مستقل رفتار کند / قوه قضاییه ایران یک دستگاه مستقل است


  وزیر امور خارجه، گفت: آمریکا باید یاد بگیرد چطور با دیگر ملت‌های مستقل رفتار کند.
 • چگونه کودک مستقل تربیت کنیم؟


  همه ما دوست داریم که فرزندانمان خوب یا بد بودن رفتار دیگران را تشخیص دهند و به راحتی در مقابل خواسته های نامعقول دوستان، اطرافیان و... تسلیم نشوند و این امر میسر نمی شود مگر این که زمینه های پرورش خردورزی، نقادی و اندیشیدن را برایشان فراهم کرده باشیم
 • نماز خواندن کودک، چگونه تشویقش کنم؟


  شما به عنوان پدر خانواده می بایست فرزندانتان را نسبت به تکالیف شرعی به گونه ای آموزش دهید و در آنها تعهد ایجاد کنید که حتی اگر شما هم نباشید...
 • چطور اتاق کودک را جدا کنیم؟


  چطور اتاق پسر ١٧ ماهه رو که کنار پدر و مادر میخوابه جدا کنیم؟
 • چطور قولنج کودک را درمان کنیم؟


  سلامت نیوز: قولنج به گریه های بی وقفه کودکان دو هفته تا چهار ماهه ای که بیش از سه ساعت در روز و چندبار درهفته رخ می دهد و حداقل دو تا سه هفته دوام دارد، گفته می شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از زندگی آنلاین، هنوز دو هفته از وقتی که نوزادتان متولد
 • سرماخوردگی کودک، چطور پیشگیری کنیم؟(1)


  سرماخوردگی معمولی در کودکان یک هفته طول می کشد ولی در بعضی از کودکان تا 12 روز هم طول می کشد.
 • سرماخوردگی کودک، چطور پیشگیری کنیم؟(2)


  بعضی از کودکان به خصوص آنهایی که دچار آلرژی، آسم و لوزه سوم هستند مجاری هوایی حساسی دارند و با ورود ویروس به مجاری راه های هوایی حساس تر می شود.
 • کودک خجالتی را چطور اجتماعی کنیم؟


  مسئله اصلی در مورد کودکان خجالتی عدم انعطاف‌پذیری آنها و مساله آنها دربرقراری ارتباط است. توصیه اصلی به مادر و مربیان آموزش برقراری ارتباط درست به کودک است.
 • کودک بهانه‌گیر را چطور آرام کنیم؟


  از باج دادن به او و یا توبیخ کردن او اجتناب کنید. شاید موقعی که کودک شما مشغول بهانه‌‌‌گیری است مصادف با بی‌‌‌حوصلگی شما باشد اما این مسئله نباید موجب بشود که شما به فکر ساکت کردن او به هر نحو ممکن بیافتید.

گزارش ها

گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه ارجاع شد

گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه ارجاع شد

گزارش الجزیره از حال و هوای اردوگاه دموکرات ها و انتخابات 2020؛ در جستجوی یک نامزد همه فن حریف

گزارش الجزیره از حال و هوای اردوگاه دموکرات ها و انتخابات 2020؛ در جستجوی یک نامزد همه فن حریف

​گزارشی از روند درمانی سهراب مرادی در آلمان

​گزارشی از روند درمانی سهراب مرادی در آلمان

گزارش رسانه صهیونیستی درباره سفر پمپئو به خاورمیانه و اهداف ضد ایرانی آمریکا

گزارش رسانه صهیونیستی درباره سفر پمپئو به خاورمیانه و اهداف ضد ایرانی آمریکا

گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضاییه ارجاع شد

گزارش عدم اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضاییه ارجاع شد

آمادگی نیروی انتظامی برای خدمتگزاری به زائران راهیان نور/ تاکنون هیچ مشکلی گزارش نشده و حادثه خاصی نداشتیم/ تحقق بیانیه گام دوم انقلاب دردستور کار ناجا

آمادگی نیروی انتظامی برای خدمتگزاری به زائران راهیان نور/ تاکنون هیچ مشکلی گزارش نشده و حادثه خاصی نداشتیم/ تحقق بیانیه گام دوم انقلاب دردستور کار ناجا

ماجرای درهم کوبیدن جوادخیابانی توسط یک گزارشگر دربرنامه زنده

ماجرای درهم کوبیدن جوادخیابانی توسط یک گزارشگر دربرنامه زنده

اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم

اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم