آسیاتک

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی آیات1-11سوره سجده توسط عباس امام جمعه

تلاوت مجلسی آیات1-11سوره سجده توسط عباس امام جمعه

44 دقیقه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-11سوره سجده توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-19سوره انفطار توسط متولی عبدالعال

تلاوت مجلسی آیات1-19سوره انفطار توسط متولی عبدالعال

1 روز قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-19سوره انفطار توسط متولی عبدالعال قابل دریات است.

تلاوت مجلسی آیات 3-18 سوره یوسف توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 3-18 سوره یوسف توسط مصطفی اسماعيل

2 روز قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 3-18 سوره یوسف توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-24 سوره انفال توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات1-24 سوره انفال توسط محمد صديق منشاوی

3 روز قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-24 سوره انفال توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 51-69سوره مومنون توسط عباس امام جمعه

تلاوت مجلسی آیات 51-69سوره مومنون توسط عباس امام جمعه

4 روز قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 51-69سوره مومنون توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی سوره فلق توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی سوره فلق توسط محمد محمود طبلاوی

5 روز قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی سوره فلق توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1 - 31 سوره مریم توسط شحات محمد انور

تلاوت مجلسی آیات 1 - 31 سوره مریم توسط شحات محمد انور

6 روز قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1 - 31 سوره مریم توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-89 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات1-89 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

1 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-89 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 27-74 سوره واقعه توسط عباس امام جمعه

تلاوت مجلسی آیات 27-74 سوره واقعه توسط عباس امام جمعه

1 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 27-74 سوره واقعه توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات132-165 سوره انعام توسط محمدمحمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات132-165 سوره انعام توسط محمدمحمود طبلاوی

1 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات132-165 سوره انعام توسط محمدمحمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 52-89 توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 52-89 توسط محمد صديق منشاوی

1 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 52-89 توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات109-120 سوره مائده توسط مصطفی اسماعیل

تلاوت مجلسی آیات109-120 سوره مائده توسط مصطفی اسماعیل

1 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات109-120 سوره مائده توسط مصطفی اسماعیل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 22-40سوره انفال توسط عباس امام جمعه

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 22-40سوره انفال توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات123-227 سوره الشعراء محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات123-227 سوره الشعراء محمد صديق منشاوی

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات123-227 سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاویقابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 111-140 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 111-140 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 111-140 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل قبل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-46 سوره اعراف توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات1-46 سوره اعراف توسط محمد محمود طبلاوی

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-46 سوره اعراف توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 22-34سوره لقمان توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 22-34سوره لقمان توسط مصطفی اسماعيل

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 22-34سوره لقمان توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 69-89سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 69-89سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 69-89سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-5 سوره زمر توسط عباس امام جمعه

2 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1-5 سوره زمر توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات181-220سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات181-220سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات181-220سوره الشعراء توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-35 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات1-35 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-35 سوره انعام توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات35-40سوره نور عباس امام جمعه

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات35-40سوره نور عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-31 سوره زمر محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات1-31 سوره زمر محمد صديق منشاوی

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-31 سوره زمر با صدای استاد محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 93-118سوره مومنون توسط عباس امام جمعه

تلاوت مجلسی آیات 93-118سوره مومنون توسط عباس امام جمعه

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 93-118سوره مومنون توسط عباس امام جمعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-38سوره انعام توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 1-38سوره انعام توسط محمد محمود طبلاوی

3 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1-38سوره انعام توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 3-25 سوره قصص توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 3-25 سوره قصص توسط مصطفی اسماعيل

4 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 3-25 سوره قصص توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 25-50 سوره هود توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 25-50 سوره هود توسط مصطفی اسماعيل

4 هفته قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 25-50 سوره هود توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات32-58سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات32-58سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات32-58سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 12 تا 41 سوره ابراهیم با صدای مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 12 تا 41 سوره ابراهیم با صدای مصطفی اسماعيل

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 12 تا 41 سوره ابراهیم توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 69-109سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 69-109سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 69-109سوره مائده توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات68-89 سوره الزخرف توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات68-89 سوره الزخرف توسط محمد صديق منشاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات68-89 سوره الزخرف توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1 تا 20 سوره مائده با صدای محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 1 تا 20 سوره مائده با صدای محمد محمود طبلاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 20 سوره مائده با صدای محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات185-200 سوره آل عمران توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات185-200 سوره آل عمران توسط مصطفی اسماعيل

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات185-200 سوره آل عمران توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 45سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 45سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 45سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-29 سوره رعد توسط مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات 1-29 سوره رعد توسط مصطفی اسماعيل

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1-29 سوره رعد توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 40سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 40سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 40سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1 تا 31 سوره مریم با صدای شحات محمد انور

تلاوت مجلسی آیات 1 تا 31 سوره مریم با صدای شحات محمد انور

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 31 سوره مریم با صدای شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 37 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 37 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 37 سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات ۱ تا ۱۰ سوره سجده با صدای مصطفی اسماعيل

تلاوت مجلسی آیات ۱ تا ۱۰ سوره سجده با صدای مصطفی اسماعيل

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات1-10سوره سجده توسط مصطفی اسماعيل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 35سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 35سوره روم توسط محمد صديق منشاوی

1 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 17 الی 35سوره روم توسط محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

دانلود نرم افزار

نیازمندی های روز ایران

پربازدیدترین اخبار

تبلیغات

دیگران چه میخوانند

گزارش ها

سازمان ثبت اسناد: اموال داخلی زنجانی شناسایی شد/ ممکن است گزارش اموال مرتبطان پرونده را هم به قاضی بدهیم

سازمان ثبت اسناد: اموال داخلی زنجانی شناسایی شد/ ممکن است گزارش اموال مرتبطان پرونده را هم به قاضی بدهیم

تقدیر از «حماسه تماشایی» / مسئولان ارشد و تابعیت اسکاتلند، کانادا، آمریکا و انگلیس/ آخرین وضعیت گزارش نفت‌کش ایرانی/ چرا بازار ارز سامان نمی‌یابد؟

تقدیر از «حماسه تماشایی» / مسئولان ارشد و تابعیت اسکاتلند، کانادا، آمریکا و انگلیس/ آخرین وضعیت گزارش نفت‌کش ایرانی/ چرا بازار ارز سامان نمی‌یابد؟

آخرین وضعیت بررسی گزارش هشتم وزارت خارجه از اجرای برجام در مجلس

آخرین وضعیت بررسی گزارش هشتم وزارت خارجه از اجرای برجام در مجلس

گزارش قطری ها از قانون شکنی امارات به  AFC !

گزارش قطری ها از قانون شکنی امارات به AFC !

قطر قانون شکنی امارات را به AFC گزارش داد / الدحیل: ناظر AFC همراه ما به امارات بیاید

قطر قانون شکنی امارات را به AFC گزارش داد / الدحیل: ناظر AFC همراه ما به امارات بیاید

گزارشی از جلسه ختم قرآن حسینیه شانجانی‌ها + عکس

گزارشی از جلسه ختم قرآن حسینیه شانجانی‌ها + عکس

گزارش تیراندازی از کالجی در واشنگتن

گزارش تیراندازی از کالجی در واشنگتن

گزارش المانیتور از چالش های روابط ایران و آذربایجان؛ از مناقشه قره‌باغ تا نفوذ اسرائیل در باکو

گزارش المانیتور از چالش های روابط ایران و آذربایجان؛ از مناقشه قره‌باغ تا نفوذ اسرائیل در باکو

تبلیغات

مطالب جالب از سراسر وب

آسیاتک طراحی سایت نقد بازی مشکل کامپیوتر