آسیاتک

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی آیات60-82سوره التوبه شحات محمد انور

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات60-82سوره التوبه شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی  آیات 25 -41 سوره التوبة محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 25 -41 سوره التوبة محمد صديق منشاوی

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 25 -41 سوره التوبة محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش آیات آیه 38-50سوره احزاب

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش آیات آیه 38-50سوره احزاب قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات 30 تا 47 سوره فصلت

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات 30 تا 47 سوره فصلت قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور سوره ضحی

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی شحات محمد انور سوره ضحی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-10سوره ضحی شحات محمد انور

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی  آیات 1-10 سوره ضحی شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 9- 15 سوره اسراء کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات 9- 15 سوره اسراء کریم منصوری

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 9 تا 15 سوره اسراء کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی سوره تحریم ،زلزال شحات محمد انور

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی سوره تحریم ،زلزال شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-6 سوره اسراء کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات 1-6 سوره اسراء کریم منصوری

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1-6 سوره اسراء کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 6-19 سوره انفطار با صدای راغب مصطفی غلوش

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 6-19 سوره انفطار و سوره بلد راغب مصطفی غلوش قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 183 -189 سوره البقرة محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات 183 -189 سوره البقرة محمد صديق منشاوی

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 183 -189 سوره البقرة با صدای محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات20-34سوره لقمان کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات20-34سوره لقمان کریم منصوری

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات20-34سوره لقمان کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-30 سوره انفال محمد صديق منشاوی

تلاوت مجلسی آیات1-30 سوره انفال محمد صديق منشاوی

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-30 سوره انفال محمد صديق منشاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات32-44 سوره نمل

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات32-44 سوره نمل قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 17سوره الأنفال

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 17سوره الأنفال

7 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 17سوره الأنفال قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش؛ آیات 5 تا 14 سوره قصص

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش؛ آیات 5 تا 14 سوره قصص

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 5 تا 14 سوره قصص با نوای راغب مصطفی غلوش قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات 83 تا112 انبیاء

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات 83 تا112 انبیاء

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی شحات محمد انور آیات 83 تا112 انبیاء قابل دربافت است.

تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات1-26 سوره واقعه

تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات1-26 سوره واقعه

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات1-26 سوره واقعه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور سوره قريش

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی شحات محمد انور سوره قريش قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی کریم منصوری سوره فصلت آیات 45 تا 54

تلاوت مجلسی کریم منصوری سوره فصلت آیات 45 تا 54

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی کریم منصوری سوره فصلت 45- 54 قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی  آیات 1 - 14  سوره الإسراء

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 14 سوره الإسراء

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی آیات 1 - 14 سوره الإسراء قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات 12 تا 21سوره جاثیه

تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات 12 تا 21سوره جاثیه

8 ماه قبل خبرنگاران جوان

در این گزارش تلاوت مجلسی کریم منصوری آیات 12 تا 21سوره جاثیه قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی سوره الأحزاب آیات 21 الی 34

تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی سوره الأحزاب آیات 21 الی 34

9 ماه قبل خبرنگاران جوان

در این گزارش تلاوت مجلسی محمد صديق منشاوی سوره الأحزاب آیات 21 الی 34قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی شحات محمد انور«سوره بلد»

تلاوت مجلسی شحات محمد انور«سوره بلد»

9 ماه قبل خبرنگاران جوان

در این گزارش تلاوت مجلسی شحات محمد انور«سوره بلد»قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات199-229سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات199-229سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات199-229سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قایل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات164-190 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات164-190 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات164-190 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 114 - 150سوره  بقره توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 114 - 150سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 114 - 150سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1 تا 29 سوره یوسف با نوای انور شحات محمد انور

تلاوت مجلسی آیات1 تا 29 سوره یوسف با نوای انور شحات محمد انور

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 1 تا 29 سوره یوسف توسط انور شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 71 - 101سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 71 - 101سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 71 - 101سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 264 - 282سوره بقره محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات 264 - 282سوره بقره محمد محمود طبلاوی

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 264 - 282سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه شحات محمد انور

تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه شحات محمد انور

5 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه شحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات بقره 234-257 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات بقره 234-257سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرتوسط شحات محمد انور

تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرتوسط شحات محمد انور

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرشحات محمد انور قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات15-31سوره نمل متولی عبدالعال

تلاوت مجلسی آیات15-31سوره نمل متولی عبدالعال

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات15-31سوره نمل متولی عبدالعال قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-28 سوره دخان کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات1-28 سوره دخان کریم منصوری

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-28 سوره دخان کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 1تا 23 سوره زاریات کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات 1تا 23 سوره زاریات کریم منصوری

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات 1تا 23 سوره زاریات کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات1-54 سوره بقره محمد محمود طبلاوی

تلاوت مجلسی آیات1-54 سوره بقره محمد محمود طبلاوی

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی آیات1-54 سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی  آیات 32-73سوره احزاب کریم منصوری

تلاوت مجلسی  آیات 32-73سوره احزاب کریم منصوری

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

تلاوت مجلسی  آیات 32-73سوره احزاب کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات 22 تا 28 سوره مطففین با صدای کریم منصوری

تلاوت مجلسی آیات 22 تا 28 سوره مطففین با صدای کریم منصوری

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی و متن تلاوت مجلسی آیات 22 تا 28 سوره مطففین با صدای کریم منصوری قابل دریافت است.

تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافر با صدای شحات محمد انور

6 ماه قبل خبرنگاران جوان

فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافر با صدای شحات محمد انور قابل دریافت است.

دانلود نرم افزار

گزارش ها

تبلیغات

آسیاتک طراحی سایت نقد بازی مشکل کامپیوتر