آسیاتک

بازدید: 30

واقعیت‌های علمی درباره ماهی تیلاپیا

منبع : فردا نیوز کد خبر: 800557
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﻰ‌ﺷﻮد و از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد ماهی تیلاپیا به کشور وارد شده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺮوج ده‌ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی فائو در سال ۲۰۱۴ اعلام شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید تیلاپیا دارد اما هنوز به این صنعت وارد نشده است.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﻰ‌ﺷﻮد و از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد ماهی تیلاپیا به کشور وارد شده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺮوج ده‌ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی فائو در سال ۲۰۱۴ اعلام شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید تیلاپیا دارد اما هنوز به این صنعت وارد نشده است.

آخرین خبر: ماهی تیلاپیا سالهاست در کنار سایر ماهی های مصرفی در سبد غذایی ایرانیان قرار گرفته است. با رشد شبکه های اجتماعی و دسترسی بیشتر مردم به اینترنت و فضای مجازی، اظهارات ضد و نقیضی درباره این ماهی منتشر شده است که مردم را در مصرف آن سردرگم می کند.


در ادامه این گزارش به نظرات کارشناسی سه تن از متخصصان حوزه شیلات اشاره می شود که تا حد زیادی به ابهامات ایجاد شده در خصوص ماهی تیلاپیا پاسخ می دهند.
مهتا عربشاهی کارشناس فنی گروه آبزی پروری درباره ماهی تیلاپیا می گوید: ﻣﺎﻫﻰ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ، ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻰ ﮐﭙﻮر، دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﭘﺮورﺷﻰ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫم خوانی دارد. اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺮورش ﺳﺎده ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ آﺑﺰىﭘﺮورى ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ به دﻟﯿﻞ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺻﺤبتﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻀﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ اى و ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻى ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻰ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وﺟﻮد دارد، ﺻﺤﺖ ﻋﻠﻤﻰ ندارد.

مزیت های مصرف تیلاپیا
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻰ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ به دﻟﯿﻞ ﻏﻨﻰ ﺑﻮدن از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻐﺬى ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروى آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎردارى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻧﺎن ﺑﺎردار توصیه شده است.

مهمترین شاخصه تیلاپیا
در این زمینه نسرین مشائی استادیار پژوهشی موسسه علوم شیلاتی کشور و رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، می گوید: ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﻰ ﮐﻢ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ، ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺗﺮاکمﭘﺬﯾﺮى و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺰ اﯾﺮان اﺳﺖ.
به گفته او، آﺳﯿﺎ به ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ را به ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
چین ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ است که ۵۰ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ شود. در دﻫﻪ ﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﭘﺮورش ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ درﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻰ, ﮐﻮﯾﺖ، ﻋﻤﺎن، روﺳﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ است.

دلیل مخافت با تیلاپیا
ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ از ﺳﻮى ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻄﺮح شده است، شیوع تیلاپیای “زیلی” در استان خوزستان است. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎى زﯾﻠﻰ ﺑﺮاى آﺑﺰی پروری ﺑﻪ ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺠﺎور اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ زﯾﻠﻰ ارزش ﭘﺮورﺷﻰ ﻧﺪارد و در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮورش ﻣﺰاﺣﻢ و آﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎى ﭘﺮورﺷﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ درﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات آﺑﺰىﭘﺮورى شود، ﭘﺮورش ﺗﯿﻼﭘﯿﺎى ﻧﯿﻞ است.

مصرف تیلاپیا در ایران
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد و از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد ماهی تیلاپیا به کشور وارد شده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺮوج ده ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی فائو در سال ۲۰۱۴ اعلام شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید تیلاپیا دارد اما هنوز به این صنعت وارد نشده است.

اهمیت مصرف تیلاپیا
به گفته مشائی، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻰ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ داراى ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، اﻧﻮاع ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ عمدتاً با مصرف ماهیان آبزی تامین می شود.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد ﻧﺴﺒﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ۶ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺠﺎز اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳ ﺑﻪ اﻣﮕﺎ۶ در محدوده پنج تا یک است.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻰ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎى ﭘﺮورﺷﻰ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻠﻰ آﺑﺰﯾﺎن آب ﻫﺎى ﺷﻮر بافق یزد، این نسبت را کمتر از دو یعنی نصف آستانه مجاز سازمان بهداشت جهانی نشان داده است. در ۲۸ گرم گوشت تیلاپیا، مقدار اسیدهای چرب امگا۳ برابر با ۶۱٫۶ میلی گرم و اسیدهای چرب امگا۶ برابر با ۵۸٫۸ میلی گرم است.
ﻣﻘﺪار اﺳﯿﺪﻫﺎى ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﺿﺮورى در آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ دارد. در ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﻰ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺼﻮل، اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدى دارد.
ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻘﺎوﻣﻰ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎ آنچه به این ماهی ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻣﺮاض را ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدى از ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿﺪ(ترکیبی مهم برای تامین سلامت انسان) در ﭘﯿﮑﺮه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ، ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﻠﻪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎى ﭘﺮورﺷﻰ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎى داروﯾﻰ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ زﯾﺮا در دوره ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ و آﻧﺘﻰ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

تیلاپیا و زنان باردار
به گفته این استادیار پژوهشی موسسه علوم شیلاتی کشور، ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آمریکا و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ را در ﮐﻨﺎر چهار آﺑﺰى دﯾﮕﺮ مثل (ﺳﺎﻟﻤﻮن، ﻣﯿﮕﻮ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰ و کاد) ﺑﺮاى زﻧﺎن ﺑﺎردار، ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده و اﻃﻔﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

سلامت تیلاپیا تایید شده است
فرهاد رجبی پور معاون مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور به مجله تازه های آبزی پروری آسیا گفته است: ﻣﯿﺰان اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻰ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﭘﺮورﺷﻰ تیلاپیا ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ، ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اى ﺑﺮاى ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. در پژوهشی مشخص شد که مقادیر جیوه پایین تر از ۱ppm برای مصارف انسانی قابل قبول است در حالیکه این میزان در تیلاپیا ۰٫۰۱ppm تعیین شده است.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺪه، ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪﯾﺪى از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﻏﻨﻰ از ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﻠﻨﯿﻮم، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب۱۲ و مورد تایید سازمان غذای داروی آمریکا و آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤیط زیست این کشور می باشد.


 • واقعیت‌های علمی درباره ماهی تیلاپیا


  در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﻠﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﻰ‌ﺷﻮد و از ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪى ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد ماهی تیلاپیا به کشور وارد شده ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺮوج ده‌ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی
 • فعلاً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیلاپیا نیست/ درخواست پرورش‌دهندگان ماهی برای ممنوعیت واردات تیلاپیا


  مدیرکل بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیلات گفت: فعلاً خبری از ممنوعیت واردات ماهی تیلاپیا نیست، اما پرورش‌دهندگان ماهی درخواست ممنوعیت واردات را داده‌اند که در دست بررسی است.
 • تیر خلاص تیلاپیا به واحدهای پرورش ماهی/ چرا تیلاپیا وارد می‌کنیم؟


  آمار‌ها نشان می‌دهد هرساله ارز قابل توجهی برای واردات ماهی تیلاپیا از کشور خارج می‌شود و این درحالی است که در کشور انواع مختلف ماهی با کیفیت مناسب در دسترس مردم است.
 • محیط زیست اجازه پرورش تیلاپیا در مزارع آزمایشی را هم نداد/ واردات سالانه ۲۰ میلیون دلار ماهی تیلاپیا


  رئیس موسسه علوم تحقیقات شیلات کشور گفت: سالانه ۲۰ میلیون دلار ارز برای واردات ماهی تیلاپیا از کشور خارج می شود و جالب است که محیط زیست حتی اجازه پرورش ماهی تیلاپیا در همان مزارع آزمایشی که مجوز دولت را گرفته بود را هم به ما نداد.
 • ممنوعیت واردات ماهی تیلاپیا


 • ممنوعیت واردات ماهی تیلاپیا


 • واردات ماهی تیلاپیا تا ۳ سال ممنوع است


  رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بر اساس تصمیمات گرفته‌شده، تا ۳ سال واردات ماهی تیلاپیا به کشور ممنوع است، آنهایی که اکنون حواله واردات در دست دارند، می‌توانند اقدام به واردات کنند، اما حواله جدیدی صادر نمی‌شود.
 • چرا واردات «ماهی تیلاپیا» ممنوع شد؟


  سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، ماهی تیلاپیا را فاقد ارزش و کیفیت غذایی دانست، اما در عین حال توضیحاتی را درباره چرایی ممنوعیت واردات این ماهی و صدور مجوز تولید و تکثیر آن در بافق یزد ارائه کرد.
 • واردات «ماهی تیلاپیا» ممنوع شد


  پس از مدتها پیگیری و اطلاع‌رسانی درباره مضرات مصرف ماهی تیلاپیا و آسیب واردات این نوع ماهی به تولید ملی در حوزه پرورش ماهیان سردآبی، واردات "ماهی تیلاپیا" به کشور ممنوع شد.
 • مصرف ماهی تیلاپیا ممنوع!


 • چرا نباید "ماهی تیلاپیا" بخوریم؟!


  در حالی که اعتراضات محافل علمی و محیط زیستی به صدور مجوز تکثیر و پرورش ماهی مهاجم تیلاپیا در کشور شدت گرفته، یک استاد دانشگاه در رشته شیلات نیز ابعاد دیگری از مخاطرات ماهی تیلاپیا را از نظر بهداشتی و اقتصادی تشریح کرد.
 • بهترین ماهی در بارداری، تیلاپیا است؟


  تیلاپیا نیاز اکسیژنی کمی دارد و دارای هزینه تولید پایین است. ضمن اینکه این ماهی قابلیت رشد و تکثیر خیلی سریع داشته و به علت نزدیک بودن طعم آن به طعم مرغ، خیلی زود طرفداران بسیاری پیدا کرده‌است.
 • در بارداری ماهی تیلاپیا بخورم؟!


  ماهی تیلاپیا حاوی مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب امگا3 است اما میزان امگا6 موجود در آن،‌ بیش از اندازه زیاد و نگران‌کننده است.
 • علت ممنوعیت واردات «ماهی تیلاپیا» چیست؟


  سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، ماهی تیلاپیا را فاقد ارزش و کیفیت غذایی دانست اما در عین حال توضیحاتی را درباره چرایی ممنوعیت واردات این ماهی و صدور مجوز تولید و تکثیر آن در بافق یزد است.
 • علت ممنوعیت واردات «ماهی تیلاپیا» چیست؟


  سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، ماهی تیلاپیا را فاقد ارزش و کیفیت غذایی دانست اما در عین حال توضیحاتی را درباره چرایی ممنوعیت واردات این ماهی و صدور مجوز تولید و تکثیر آن در بافق یزد است.
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر اتهام‌پراکنی علیه ایران را تکرار کرد

آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر اتهام‌پراکنی علیه ایران را تکرار کرد

بازید از ۵ سفارتخانه ایران در خارج از کشور/ گزارش سفرها تکمیل نشده است

بازید از ۵ سفارتخانه ایران در خارج از کشور/ گزارش سفرها تکمیل نشده است

تعیین ضوابطی برای جلوگیری از سفرهای غیرضرور کارکنان دولت/ به زودی؛ ارائه گزارش از سفر‌های خارجی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶

تعیین ضوابطی برای جلوگیری از سفرهای غیرضرور کارکنان دولت/ به زودی؛ ارائه گزارش از سفر‌های خارجی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶

گزارش اندیشکده اسراییلی از قدرت منطقه‌ای ایران

گزارش اندیشکده اسراییلی از قدرت منطقه‌ای ایران

گزارش دروغ، کار دست یک بازیگر داد +عکس

گزارش دروغ، کار دست یک بازیگر داد +عکس

آذری جهرمی درباره شایعه قابل فیلتر نبودن تلگرام: در مدت اخیر، تغییری در ساختار نرم‌افزار تلگرام دیده نشده / ارائه گزارش رفع فیلتر توییتر به مرکز ملی اطلاعات

آذری جهرمی درباره شایعه قابل فیلتر نبودن تلگرام: در مدت اخیر، تغییری در ساختار نرم‌افزار تلگرام دیده نشده / ارائه گزارش رفع فیلتر توییتر به مرکز ملی اطلاعات

پاسخ تهران به گزارش مغرضانه حقوق بشری آمریکا

پاسخ تهران به گزارش مغرضانه حقوق بشری آمریکا

تبلیغات

آسیاتک