آسیاتل

بازدید: 23

فروش کودکان زیر ذره بین قانون

منبع : سلامت نیوز کد خبر: 1329531
سلامت نیوز:زير پوست شهر د ر لابه لاي كوچه پس كوچه هاي فراموش شد ه شهر، سال ها پيش آسيب هاي اجتماعي به صورت مخفي رشد ونمو يافته و د ر سايه ناد يد ه گرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيد ه شد ند و معضلات جد ي را براي جامعه امروز رقم

سلامت نیوز:زير پوست شهر د ر لابه لاي كوچه پس كوچه هاي فراموش شد ه شهر، سال ها پيش آسيب هاي اجتماعي به صورت مخفي رشد ونمو يافته و د ر سايه ناد يد ه گرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيد ه شد ند و معضلات جد ي را براي جامعه امروز رقم زد ند .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،شايد زماني افراد با د يد ن صحنه مرد ي كه د ر كنار خيابان د ر بستري از كارتن با لباس هاي مند رس خوابيد ه ناراحت شد ه و د ر نهايت نيز با كمك كرد ن به وي سعي د اشتند جامعه، شاهد چنين منظره هايي نباشد اما امروز با گسترش آسيب هاي اجتماعي و به د ليل عد م ارائه راهكارهاي د رست و اصولي براي از بين برد ن آن ها، زنان و كود كان هم د رگير اين آسيب ها شد ه و حال شاهد زناني معتاد و بي سرپناهي هستيم كه د ر كنار خيابان ها روز و شب مي گذرانند .

د ر نهايت نيزماحصل ازد واج اين زنان و مرد ان منجر به تولد كود كاني مي شود كه از همان د وران جنيني به اعتياد مبتلا هستند . هرچند د ر بسياري از موارد هد ف از به د نيا آورد ن اين كود كان فروختن آن ها د ر ازاي مبالغي نه چند ان زياد به افراد ي است كه صاحب فرزند نمي شوند و زحمت اين خريد وفروش هم بر عهد ه د لالان و واسطه هايي است كه اين افراد را به يكد يگر معرفي كرد ه و د ر نهايت نيز سود كلاني عايد شان مي شود .

فقر اقتصاد ي و فرهنگي، مهم ترين عوامل كود ك فروشي

كود ک فروشی، یکی از تلخ ترين پد يد ه هايي است که به د لیل فقر اقتصاد ی و فرهنگی د ر جامعه امروز شكل مي گيرد . اهمیت این موضوع به آن جهت است که با ارتکاب این عمل، حقوق کود ک به عنوان کسی که ناتوان از د فاع از حقوق خود است د ر معرض تهد ید قرار می گیرد . خريد و فروش كود كان د ر حالي تبد يل به معضلي جد ي براي جامعه شد ه است كه قانون گذار د ﺭ ﻣﺎد ﻩ ٣ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ 1381، ﻫﺮﻧﻮﻉ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ بهره کشی ﻭ به ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﮐﻮد ﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻼﻑ،

ناد ید ه گرفتن عمد ی سلامت و بهد اشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن ها ﺭﺍ د ﺍﺭﺍی ﻭﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ د ﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ و برحسب ماد ه یک این قانون:«کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام شمسی نرسید ه اند از حمایت های قانونی مذکور د ر این قانون بهره مند می شوند ».

هرچند با وجود تاكيد قانون گذار بر رعايت حقوق كود كان اما اين موجود ات نازنين گرفتار آسيب ها و معضلات گوناگوني هستند .كود كان كار، ازد واج كود كان، خشونت و كود ك آزاري و... از جمله موارد ي است كه حقوق كود كان را با چالش هاي جد ي مواجه كرد ه كه به واسطه آن ها برخي از كود كان صد مات جبران ناپذيري را متحمل شد ه اند .

خشونت عليه كود كان، كود ك آزاري،تعرض و تجاوز به كود كان از جمله موارد ي هستند كه بارها اخبار آن ها از طريق رسانه ها به گوش عموم مرد م رسيد ه و نگراني افكار عمومي را به همراه د اشته اما اين سوال مطرح است،كود كان به عنوان قشري آسيب پذير كه مورد حمايت قوانين د اخلي و بين المللي قرار د ارند د ر كشورما د ر بسياري از موارد حقوق شان به راحتي نقض مي شود ؟

رد پای زنان کارتن خواب و معتاد به مواد مخد ر د رفروش كود كان

د ر خريد وفروش كود كان و نوزد ان به راحتي مي توان رد پای زنان کارتن خواب، معتاد به مواد مخد ر و قربانی آسیب های اجتماعی را مشاهد ه كرد که به جهت مشکلات ناشی از شرایط بغرنج اقتصاد ي و ضعف فرهنگي، جنین خود را يا قبل از وضع حمل يا پس از آن به افراد فاقد صلاحیت و د لالان مي فروشند و این خلایق معصوم که نقشی د ر سرنوشت خود ند ارند د ر معرض آسیب های متعد د اجتماعی قرار می گیرند؛ به طوري كه اغلب آن ها د ر د ام باند های سود جوی متکد یان گرفتار مي شوند يا اينكه مورد سوء استفاد ه هاي جنسي قرار مي گيرند .با افزايش و علني شد ن آسيب ها و معضلات اجتماعي د ر اين سال ها و همچنين افزايش اعتياد د ر ميان زنان و مرد ان و كارتن خوابي آن ها، فروش نوزاد ان نيز وسعت بيشتري گرفت و برخي از زنان معتاد براي تهيه مخارج اعتياد شان،

نوزاد يا كود ك خود را به د لالان و واسطه ها مي فروشند . هرچند برخي از خانواد ه هاي فاقد فرزند كه سال ها د ر آرزوي د اشتن فرزند هستند نيز به د ليل طولاني بود ن و برخي از شرايط فرزند خواند گي از مشتريان اين افراد هستند و گرفتن كود ك از اين طريق را به رفت و آمد ها و شرايط د ست و پاگير بهزيستي ترجيح مي د هند .

به عبارت د يگر بسیاری از زوج های نابارور ترجیح می د هند به جای مراجعه به سازمان بهزیستی و مراجع قانونی از روش های غیرقانونی کود ک یا نوزاد ی را برای سرپرستی انتخاب کنند و اینجاست که واسطه ها و د لال ها به نان و نوایی می رسند . گفته می شود متقاضیان د ر بهترین شرایط حد اقل بین ٢٠ تا ٢٢ماه باید د ر نوبت باشند .

از سوی د یگر فرآیند اجرایی سرپرستی مستلزم هماهنگی های بین بخشی سازمان بهزیستی، اد اره سرپرستی قوه قضايیه، نیروی انتظامی، مراکز د رمان ناباروری، سازمان نظام پزشکی قانونی و... است که همه این مسائل موجب می شوند فرآیند فرزند پذیری برای متقاضیان زمانبر شود .

نقش پررنگ واسطه ها د ر خريد وفروش كود كان

رییس انجمن مد د کاران اجتماعی ایران د ر مورد رواج پد يد ه كود ك فروشي گفته است: «گرچه این پد ید ه به بحران تبد یل نشد ه اما نمی توان چشم ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پد ید ه ای ند اریم.اصلی ترین عامل خرید وفروش نوزاد ان، فقر و نیاز مالی خانواد ه است. نظام حمایت و تامين اجتماعی کشور به گونه ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند د اشته باشد و یکی از راه های تامین هزینه برای این گونه خانواد ه ها، خرید وفروش کود کان است».

سید حسن موسوی چلک همچنين با بيان اينكه نمی توان نقش واسطه ها و د لال ها را د ر خرید وفروش کود کان کتمان کرد ،خاطرنشان كرد ه است : « از آنجا که خرید وفروش نوزاد ان می تواند د رآمد هایی برای واسطه ها د اشته باشد ، د لال ها به این پد ید ه د امن می زنند . موضوع خرید وفروش نوزاد ان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بود ه اما گاهی آن را پررنگ تر مي بينيم. این مساله از آنجا که این کود کان برای اموري مانند تکد ی گری اجاره د اد ه شد ه و فروخته می شوند ، بغرنج و نگران کنند ه است».

اما با وجود جرم انگاري بسياري از رفتارها نسبت به كود كان توسط قانون گذاران، همچنان شاهد فروش كود كان يا نوزاد ان معصوم و بي گناه د ر جامعه هستيم و برخي از اين كود كان فقط به منظور كسب د رآمد پا به اين د نيا مي گذارند .

ماد ري معتاد كه جنين د اخل رحمش نيز با وي خمار و نشئه مي شود و معتاد به د نيا مي آيد كه غالبا نير حتي نمي تواند شكم خود را سير كند، مشخص است كه توانايي نگهد اري از كود ك خود را ند ارد ،

پس با تفكر فروش كود ك، بچه د ار شد ه تا با پول حاصل از فروختن اين موجود نازنين بتواند مد تي مخارج اعتياد خويش را تامين كند . هرچند گاهي نيز برخي از خانواد ه ها تنها به د ليل فقر و به د ليل اينكه نمي توانند از پس مخارج عضو تازه وارد برآيند، مجبور مي شوند پاره تن خود را د ر قبال پولي ناچيز به د يگران بسپارند .

ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪه طفلﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ هستند

اما به د ليل افزايش اخبار مبني بر خريد وفروش كود كان، اد اره کل حقوقی قوه قضايیه د ر نظر مشورتی د ر پاسخ اين سوال كه اگر پد ر ﻭ ﻣﺎد ﺭطفليﺑﺎ د ﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ طفل ﺧﻮد ﺭﺍ د ﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮد د ﯾﮕﺮی ﻗﺮﺍﺭ د ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی کند (ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ طفل) آﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ، د ﺍﺭﺍی ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ است ﯾﺎ ﺧﻴﺮ؟ اعلام کرد ه است: ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ د ﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ باید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺹ ﺧﻮد ﺭﻓﺘﺎﺭ شود ؛بنابراين د ﺭ ﻓﺮﺽ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﮐﻪ ناظر ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻪ د ﯾﮕﺮی است،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ می شود ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ طفل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.د لالان و واسطه ها پس از شناسایی نوزاد انی که ناخواسته یا نامشروع به د نیا می آیند، اقد ام به خرید و فروش آن ها می کنند . نوزاد فروشان د ر جامعه ما به چند گروه هد ف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد ، زوج های فقیر و د ختران فریب خورد ه تقسیم می شوند .

هر یک از این افراد برای فروش فرزند شان به تور د لالان و واسطه ها می افتند . برای مثال برخی از د ختران جوان فریب خورد ه چون برای سقط جنین به پزشک د سترسی ند ارند و با راه های سقط جنین نیز آشنا نیستند ، روزهای نزد یک به زایمان به بیمارستان مراجعه می کنند . د لالان به این د ختران پیشنهاد می کنند د ر ازای پرد اخت هزینه های بیمارستان، آنان را از د رد سرهای ناشی از بچه د ار شد ن خلاص کنند .

نبود نظارت، مسير را براي آسيب هاي اجتماعي فراهم كرد

جامعه د ر اين سال ها د رگير آسيب ها و معضلات جد ي شد ه كه اگر به موقع و د ر زمان خود توسط مسئولان راهكارهايي مناسب د ر مورد آن ها اند يشيد ه شد ه بود ، همان زمان د ر نطفه خفه شد ه بود ند . نبود نظارت و مد يريت صحيح د ر سال هاي گذشته، مسير را براي بسياري از آسيب هاي اجتماعي فراهم كرد تا امروز د رجامعه و خيابان ها نظاره گر افراد د رگير اين آسيب ها باشيم.

كود كان متكد ي، زباله گرد و كود كان كار كه د ر پياد ه روها و سرچهارراه ها به وضوح قابل رويت هستند و همه روزه به راحتي از كنار آن ها مي گذريم، امروز د ر معرض مخاطرات جد ي قرار د ارند كه نيازمند تد بيري از سوي مسئولان هستند .

اما اينكه چه زماني قرار است اين موجود ات بي گناه توسط متوليان امر د يد ه شد ه و خطراتي كه آن ها را تهد يد مي كند از سوي آنان حس شود ، موضوعي است كه سال ها مطرح است و به د غد غه اي اجتماعي تبد يل شد ه كه هنوز پاسخ روشني د ر مورد آن ارائه نشد ه است.


loading...
 • فروش کودکان زیر ذره بین قانون


  سلامت نیوز:زير پوست شهر د ر لابه لاي كوچه پس كوچه هاي فراموش شد ه شهر، سال ها پيش آسيب هاي اجتماعي به صورت مخفي رشد ونمو يافته و د ر سايه ناد يد ه گرفتن مسئولان با تارهايي به هم تنيد ه شد ند و معضلات جد ي را براي جامعه امروز رقم
 • فروش کودکان در ایران، زیر ذره بین قانون


  کود‌‌ک‌فروشی، یکی از تلخ‌ترین پد‌‌ید‌ه‌‌‌هایی است که به‌د‌‌لیل فقر اقتصاد‌‌ی و فرهنگی د‌‌ر جامعه امروز شکل می‌گیرد‌‌.
 • آیا تصویب قانون برای حمایت از کودکان کافی است؟/ بند بند قانون باید برجسته شود


  گروه جامعه ــ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در حالی پس از سال‌ها تأخیر در دست بررسی مجلس است که از همین اکنون باید برنامه قوی برای فرهنگ‌‌سازی و اجرای آن در کشور صورت گیرد وگرنه بی‌قانونی همچنان در این حوزه حساس حکم‌فرما خواهد بود.
 • اصلاح قانون پیش فروش مسکن تا دو ماه آینده/ قانون جدید، پیش خرید مسکن را منتفی کرده است


  معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:قانون جدید پیش فروش مسکن با وجود اینکه مانع تخلفات این حوزه می شود اما باعث شده که پیش خرید مسکن منتفی شود.
 • دستگیری و رد مرز کردن کودکان کار و متکدی خارجی خلاف قانون است/ برخورد قهرآمیز و سلبی با کودکان کار و متکدی ممنوع است


  سلامت نیوز:عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دستگیری و رد مرز کردن کودکان کار و متکدی خارجی را خلاف قانون دانست و گفت: تبعات داخلی و خارجی ناشی از این موضوع دامنگیر کشور می شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت،یحیی کمالی پور با بیا
 • قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود


  معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:قانون جدید پیش فروش مسکن با وجود اینکه مانع تخلفات این حوزه می‌شود، اما باعث شده که پیش خرید مسکن منتفی شود.
 • قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود


  معاون وزیر راه وشهرسازی گفت:قانون جدید پیش فروش مسکن با وجود اینکه مانع تخلفات این حوزه می‌شود، اما باعث شده که پیش خرید مسکن منتفی شود.
 • قانون پیش فروش ساختمان اصلاح می‌شود


  عضو کمیسیون عمران مجلس از تلاش برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای بستن مبادی کلاهبرداری و نظم دهی به این موضوع خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود.
 • بررسی قانون پیش فروش ساختمان


  عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس از بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون متبوعش خبر داد.
 • قانون ابوعلی سینا در لندن به فروش رفت


  آثار ایرانی در حراجی کریستی لندن درخشیدند، در این حراج که با نام« هنر دنیاهای اسلامی و هندی» برگزار شد، بیش از 326 قلم اجناس تاریخی عرضه شد که در میان آنها«قانون در طب» ابن‌سینا و «شاهنامه» فردوسی دیده می شد.
 • تهیه اصلاحیه قانون پیش فروش آپارتمان


  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح قانون پیش فروش آپارتمان خبر داد و گفت: قانونی که تصویب شده موانع جدی در انجام پیش فروش ایجاد کرده و خوشبختانه پیش نویس اولیه این اصلاحیه در مجلس تصویب شده است.
 • چرا قانون پیش‌فروش برای پژو ۲۰۰۸ اجرا نشد؟


  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ مشمول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود و به همین دلیل دریافت پیش‌پرداخت ۶۰ میلیون تومانی از نظر ما ایرادی ندارد.
 • قانون پیش‌ فروش مسکن به ضرر خریدار و فروشنده است


  عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: قانون پیش‌فروش مسکن به نفع فروشنده و خریدار نبود به همین دلیل از وزارت راه و شهرسای خواسته‌ایم اصلاحاتی روی آن انجام دهد که هنوز نداده است.
 • بایدها و نبایدهای قانون پیش‌فروش ساختمان


  در حالی که با اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان سعی کرده بودند که رونق را به بازار مسکن بیاورند، اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با اجرای شدن این قانون به سمت کاهش رفته اند.
 • ۹ایراد انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش


  در حالی که مشاور وزیر راه و شهرسازی مخالفان قانون پیش فروش ساختمان را به مناظره درباره ایرادات آن طلبید، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ۹ ایراد این قانون را تشریح کرد.
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش تکان‌دهنده‌ای از کارگران نیشکر هفت تپه

گزارش تکان‌دهنده‌ای از کارگران نیشکر هفت تپه

گزارشی از کوتاه‌ترین برنامه نود

گزارشی از کوتاه‌ترین برنامه نود

تبلیغات

آسیاتک حمایت