آسیاتل

بازدید: 23

اصلاح تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی‌ دولت+ متن

منبع : صراط نیوز کد خبر: 1007114
براساس آخرین خبرها، مقرر شده است، کمیسیون تلفیق مصوبه تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت را براساس بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها مجلس اصلاح کند.

صراط: کمیسیون تلفیق مدتی پیش در مصوبه ای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی را به تصویب رساند.

به گزارش فارس مرکز پژوهش های مجلس در راستای بهبود و کارایی بیشتر مصوبه کمیسیون تلفیق، بسته پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.

براساس آخرین خبرها، کمیسیون تلفیق پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس را برای این مصوبه پذیرفته و سازمان برنامه و بودجه هم ضمن موافقت با این بسته، درخواست اصلاح مواردی جزئی از این بسته را مطرح کرده است.

تفاوت اصلی این بسته با مصوبه فعلی کمیسیون، انتشار اوراق تسویه خزانه در همه روش های تهاتری است. در واقع در این مدل دولت به ازای تهاتر بدهی باید اوراق تسویه خزانه منتشر کند که این در مصوبه اولیه نبود. همچنین روش های تهاتر از سه روش به 5 روش افزایش یافته است.

متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس به شرح زیر است: 

متن پیشنهادی برای اصلاح بند «و» تبصره «5» لایحه بودجه

بند «و» ـ جهت بهبود وضعیت بنگاه های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک ها به دولت اجازه داده می شود، در صورت درخواست متقاضیان:

1. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (1)، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

2. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (2)، مطالبات قطعی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده را با بدهی دولت به شرکت های مذکور، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

3. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (3)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک، تا مبلغ سی هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی، تسویه کند.

4. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت، که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

5. دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (5)، مطالبات قطعی شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است را، با بدهی شرکت های مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و از طریق تسویه بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی و همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حداکثر به میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در پایان سال 1395 خواهد بود، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

تبصره «1» ـ سقف تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع (4)، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی چهارصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر نماید.

تبصره «2»ـ ردیف هایی در جدول شماره 5 ذیل ردیف 310100 و در جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 جهت تسویه بدهی های دولت از طریق انواع اوراق تسویه در این بند، با عدد 1 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهیانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

تبصره «3»ـ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید مراجع قانونی ذیربط قابل انجام است.

تبصره «4»ـ در صورت تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی به بانک ها به روش مذکور در اجزای «3» ،«4» و «5» این بند ، کلیه جریمه های متعلقه (مابه التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) مورد بخشودگی قرار می گیرد و بانک ها هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

تبصره «5»ـ افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال 1396 پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اوراق بهادار دولتی نظیر اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره و... حداقل به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره «6»ـ بانک مرکزی موظف است براساس میزان رعایت قوانین و مقررات توسط بانک ها و نحوه مشارکت آنها در برنامه های اصلاحی بانک مرکزی، براساس دستورالعملی که ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد سهم هریک از بانک ها در تسویه بدهی از اجزای «4» و «5» این بند را تعیین نماید.

تبصره «7»ـ آیین نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره «8»ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این بند را در پایان هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.


loading...
دانلود نرم افزار

پربازدیدترین اخبار

گزارش ها

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات در راه صحن/ بانک توسعه و تعاون زیر ذره‌بین مجلس

گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات در راه صحن/ بانک توسعه و تعاون زیر ذره‌بین مجلس

نگاهی به گزارش حسابرسی شده

نگاهی به گزارش حسابرسی شده "وبصادر" و ادامه ابهام/ زیان انباشته به 85 هزار میلیارد ریال می‌رسد

تبلیغات

آسیاتک حمایت